Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

avemaria
11:54
1033 2e7b 420
New Girl S05E12
Reposted fromlavelinier lavelinier viamagdak magdak
avemaria
11:53
2497 e683 420
Reposted frommisza misza viamagdak magdak
avemaria
11:48

October 25 2016

avemaria
21:46
avemaria
21:41
4355 179f
Reposted fromGIFer GIFer viablah blah
avemaria
20:39
avemaria
20:35
avemaria
20:34
Reposted fromkansei kansei viadzony dzony
avemaria
20:34
Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Robert Więckiewicz dla Zwierciadła
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viaNocturia Nocturia
avemaria
19:46
avemaria
19:45
4790 9821 420
Reposted frompjoter pjoter viadzony dzony
avemaria
19:42
6976 4f1b 420
Reposted fromwombinka wombinka viaatranta atranta
avemaria
19:37
Z. Beksiński/ bez tytułu/ lata 80.
avemaria
19:17
3167 1ddf 420
avemaria
19:13
0167 0073 420
Reposted fromrol rol viavesania vesania
avemaria
19:10
4040 2889 420
Reposted fromfelicka felicka
avemaria
19:05
Reposted fromcarfreitag carfreitag viahash hash
avemaria
19:05
Reposted fromcarfreitag carfreitag viahash hash
avemaria
19:04
5365 6da6 420
Reposted fromGIFer GIFer viahash hash
avemaria
19:00
8787 d734 420
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viahereafter hereafter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl